oddlužení nemovitostí

Naše společnost se zabývá činností související s poskytováním úvěrů se zajištěním nemovitostí. Máme bohaté zkušenosti s poskytováním finančních služeb zaměřených na úvěry se zajištěním nemovitosti.

Insolvenční zákon

Kdy a proč by se měl dlužník - nepodnikatel rozhodnout pro oddlužení?

Institut oddlužení je určen pro dlužníky - nepodnikatele, přičemž typickým dlužníkem, pro něhož je oddlužení určeno, je dlužník - spotřebitel. Jedná se o dlužníka, jehož spotřební výdaje a příjmy nejsou vyrovnané a který není schopen splácet své závazky přijaté za účelem pořízení zejména spotřebního zboží, ale i nemovitého majetku, dovolené, telefonu, televize atd.

V případě, že dlužník - nepodnikatel není schopen své závazky splácet a nerozhodne se včas pro oddlužení, mohou věřitelé vymáhat své pohledávky způsoby, jejichž důsledky pro dlužníka budou často velice dramatické. Dlužníkovi může být exekuován veškerý jeho majetek nad rámec věcí, které nezbytně potřebuje k uspokojování potřeb svých a své rodiny. Exekucí může být postižen i byt příp. dům dlužníka, a to bez náhrady! Exekucí mohou být dále postiženy veškeré příjmy (včetně např. důchodu nebo stipendia) dlužníka po odečtení základní stanovené částky. Výsledkem pak může být dlužník bez majetku „odsouzený“ k celoživotnímu splácení závazků.

Naplňuje-li dlužník - nepodnikatel podmínky úpadku nebo hrozícího úpadku a je schopen svým nezajištěným věřitelům jednorázově nebo ve splátkách po dobu 5 let uhradit alespoň 30% jejich pohledávek, může svoji situaci řešit oddlužením. Možnost oddlužit se poskytuje dlužníkovi druhou šanci tak, že po uhrazení 30% závazků (příp. méně, pokud věřitelé souhlasí) je dlužník osvobozen od placení zbytku závazků. Nesmí se však jednat o nepoctivého dlužníka!

Jakým způsobem může dlužník - nepodnikatel podat návrh na povolení oddlužení?

Návrh na povolení oddlužení může podat každý dlužník - nepodnikatel, který je v úpadku nebo v úpadku hrozícím a zároveň je schopen svým nezajištěným věřitelům splatit jednorázově (zpeněžením majetku) nebo ve splátkách (srážkami ze mzdy) alespoň 30% jejich pohledávek. Návrh na povolení oddlužení musí podat dlužník spolu s insolvenčním návrhem nebo podal-li insolvenční návrh věřitel, tak do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníkovi. Návrh na oddlužení je nutné podat na předepsaném formuláři.

Jakým způsobem lze provést oddlužení?

Oddlužení lze provést buď zpeněžením majetkové podstaty a tedy jednorázovým vyrovnáním s věřiteli, nebo plněním splátkového kalendáře z příjmů dlužníka po dobu 5 let. Za dlužníka se mohou zavázat při povolení oddlužení třetí osoby jako spoludlužníci nebo ručitelé. O způsobu oddlužení rozhodují nezajištění věřitelé, nedohodnou-li se, rozhoduje soud. Zajištění věřitelé nejsou oddlužením dotčeni, budou se tedy uspokojovat z majetku, kterým byly jejich pohledávky zajištěny (zástava apod.).

Jakým způsobem lze provést oddlužení?

Vzhledem k tomu, že podmínkou pro schválení oddlužení je naplnění podmínek úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka, vydá soud, jsou-li tyto podmínky splněny, před rozhodnutím o povolení oddlužení nebo současně s ním rozhodnutí o úpadku. V tomto rozhodnutí kromě jiného soud ustanoví insolvenčního správce.

Kdo je insolvenční správce a jaká je jeho role při oddlužení?

Insolvenční správce je kvalifikovaná osoba ustanovená insolvenčním soudem do své funkce nejpozději v den rozhodnutí o úpadku. V procesu oddlužení insolvenční správce zpeněžuje majetkovou podstatu (v případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty) nebo dohlíží na plnění splátkového kalendáře dlužníkem (v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře).

Jak probíhá oddlužení zpeněžením majetkové podstaty?

V případě zpeněžení majetkové podstaty dojde k prodeji veškerého majetku dlužníka, který nezbytně nepotřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny (např. kromě oděvů, zdravotních potřeb, hotovosti do 1.000,- Kč atd.). Dlužníkův majetek kromě běžných movitých a nemovitých věcí je i např. účet stavebního spoření, účet investičního pojištění, podílový list, akcie, podíl ve společnosti či družstvu atd. Část závazků dlužníka může hradit spoludlužník.

Jak probíhá oddlužení plněním splátkového kalendáře?

V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře hradí dlužník věřiteli po dobu 5 let měsíčně ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém mohou být při výkonu rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky. Dlužník po dobu plnění oddlužení sám disponuje se svými příjmy, se kterými však musí naložit pouze způsobem uvedeným v rozhodnutí o schválení oddlužení, tzn. že je v určené výši musí vydat dobrovolně svým věřitelům. Dlužníkův majetek tedy nebude postižen, dlužník však musí po dobu 5 let vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a usilovat o maximální uspokojení věřitelů.

Co se stane, pokud dlužník nebude plnit schválené oddlužení?

Insolvenční soud může zrušit již schválené oddlužení, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti schváleného způsobu oddlužení nebo jestliže se ukáže, že podstatnou část svých závazků nebude schopen splnit. Důvodem pro zrušení oddlužení může být i to, že dlužník po schválení oddlužení zaviní vznik dalších závazků, které nehradí. V případě zrušení schváleného oddlužení dojde k prohlášení konkursu na majetek dlužníka.

Jak dlužník dosáhne osvobození od zbytku dluhů?

Pokud dlužník řádně a včas splní podmínky schváleného oddlužení, osvobodí ho soud na základě jeho návrhu od zůstatku nesplacených závazků, které byly přihlášeny do oddlužení, ale také od závazků, které do oddlužení přihlášeny nebyly, přestože přihlášeny být mohly. Toto zproštění se však netýká „nových“ závazků dlužníka vzniklých po schválení oddlužení. Osvobození od placení závazků však může soud dlužníkovi odejmout v případě, že do 3 let od přiznání osvobození vyjde najevo, že ke schválení oddlužení nebo k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání dlužníka nebo že dlužník poskytl zvláštní výhody některým věřitelům.

Postup pro výpočet splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře

 1. Splátka pro oddlužení se kalkuluje v rozsahu, v jakém mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.
 2. Srážky pro oddlužení se vypočítávají z čisté mzdy.
 3. Čistá mzda se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění (dále jen "srážené částky"). Srážené částky se vypočtou podle podmínek a sazeb platných pro povinného v měsíci, za který se čistá mzda zjišťuje. Do čisté mzdy se započítávají i čisté odměny za vedlejší činnost, kterou zaměstnanec vykonává u toho, u koho je v pracovním poměru. Nezapočítávají se však do ní částky poskytované na náhradu nákladů spojených s pracovním výkonem, a to zejména při pracovních cestách.
 4. Z čisté mzdy nelze srazit tzv. základní částku.
 5. Dle nařízení vlády č. 595/2006 Sb. ve spojení s dalšími příslušnými právními předpisy (zákon č. 110/2006 Sb., zákon č. 117/1995 Sb., nařízení vlády č. 449/2008 Sb.) se kalkuluje základní částka takto:
  a) na osobu dlužníka ve výši dvou třetin součtu částky životního minima a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu dle zvláštního právního předpisu („nezabavitelná částka“)
  - součet životního minima a nákladů na bydlení = 3.126 Kč + 3.804 Kč = 6.930 Kč
  - nezabavitelná částka = 2/3 * 6.930 Kč = 4.620 Kč
  b) na každou vyživovanou osobu a manžela ve výši jedné čtvrtiny nezabavitelné částky
  - 100% nezabavitelné částky = 4.620 Kč
  - ¼ nezabavitelné částky = 1.155 Kč
 6. Jednotlivé nezabavitelné částky se následně sečtou a výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru. Celková základní částka se následně odečte od čisté mzdy. Ze zbytku čisté mzdy pak lze bez omezení srazit vše nad součet životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu (aktuálně 6.930 Kč). Zbývající částka po provedení této operace se zaokrouhlí dolů na částku dělitelnou třemi a rozdělí se na třetiny. Pro splátky při oddlužení (jako pro přednostní pohledávky) lze srazit dvě třetiny.

Převzato z www.justice.cz

off-line

Tel.: 222 366 040
mobil: 777 266 226

Otevíráme v pondělí od 8:00


on-line žádost >>

Rychlý kontakt:

Quick Finance, s.r.o.
   Kotlaska 2414/5a,
   180 00 Praha 8
Pracovní doba:
   Po - Pá 8.00 - 17.30 hod.

Aktuality

13.12.2021

Přijmeme zkušené obchodní zástupce z celé ČR. více informací >>

nahoru© 2006-2018 Quick Finance, s.r.o. | tvorba webových stránek Ananas.cz | tisk | Mapa webu